Έτος 2013 : Ισολογισμός 2013

Έτος 2014 : Ισολογισμός 2014

Έτος 2015 : Ισολογισμός 2015   Αποτελέσματα χρήσης 2015  Προσάρτημα Πίν. Παγίων 2015